De Bewonersraad

De Bewonersraad wordt gevormd door de torenvertegenwoordigers en plaatsvervangende torenvertegenwoordigers die door de Algemene Ledenvergadering van de VVE-Groenhoven als zodanig zijn benoemd. Het (plaatsvervangend) torenvertegenwoordigerschap staat in beginsel open voor elke eigenaar van een appartement in zijn/haar eigen torencomplex in Groenhoven, maar per toren kan slechts één torenvertegenwoordiger en één plaatsvervangend torenvertegenwoordiger worden benoemd. Gemakshalve zal verder uitsluitend worden gesproken over "de torenvertegenwoordiger".

Bevoegdheden van de Bewonersraad:
• Vaststellen en wijzigen van het huishoudelijk reglement
• Beslissingsbevoegdheid inzake de gemeenschappelijke ruimten
• Advies geven aan de leden van de Vereniging van Eigenaars

Nadere informatie en voorschriften betreffende de Bewonersraad treft u aan in artikel 42 van het Reglement van splitsing van eigendom en in artikel VI van het Huishoudelijk Reglement Groenhoven.