De Administrateur

Wat doet de administrateur wel en wat niet?

In artikel 39 van het reglement van splitsing van de VVE Groenhoven wordt ingegaan op de functie en de positie van de administrateur van de VVE. Na de wijziging van het Burgerlijk Wetboek in het begin van de negentiger jaren van de vorige eeuw wordt de administrateur aangeduid met de titel van bestuurder. U kunt in brieven en andere papieren dus beide benamingen tegenkomen.

Voor velen is niet duidelijk wat de administrateur wel doet en wat niet. Onderstaande informatie is bedoeld om u wat meer houvast te geven. Hierbij is belangrijk te weten, dat de administrateur niet de functie van “huisbaas” vervult, want u bent als lid van de VVE uw eigen huisbaas.

De taken van de administrateur zijn in grote lijnen:

1. Het bijhouden van de ledenadministratie van de VVE
2. Het voeren van het technisch beheer van het complex
3. Het voeren van de (financiële) administratie van de VVE
4. Het toezien op de naleving van de reglementen van de VVE
5. Het adviseren van de Algemene Ledenvergadering, de Bewonersraad en de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de VVE m.b.t. voor de VVE relevante zaken

Deze opsomming is zeer summier, maar er zijn ook een aantal werkzaamheden op te noemen, die u regelmatig zelf kunt bemerken, zoals:

-Het voeren van de ballotagegesprekken
-Het opmaken van de afrekening bij verkoop t.b.v. de notaris
-Het verzorgen van de uitnodigingen, de agenda ‘s, de begrotingen en de jaarstukken alsmede de notulen van de Algemene Ledenvergaderingen
-Het verzorgen van de crediteurenadministratie, de debiteurenadministratie en het betalingsverkeer
-Het opstellen van de meerjarenplannen groot onderhoud, het inwinnen van offertes bij aannemers, het verzorgen van opdrachten aan aannemers en het toezicht houden op de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden

Kortom de administrateur besteedt met plezier veel tijd aan de uitvoering van taken, die mee helpen om te zorgen voor hoog woongenot op Groenhoven.