De Leden van de Vereniging

U bent lid van de Vereniging van Eigenaars Groenhoven, zoals alle eigenaren automatisch lid zijn. Indien u uw appartement verkoopt bent u geen lid meer van de vereniging.

Ledenvergaderingen vinden tweemaal per jaar plaats: eenmaal in april/mei, de zgn. voorjaarsvergadering ter goedkeuring van het financieel verslag over het voorgaande jaar en eenmaal in november/december de zgn. begrotingsvergadering. Tijdens ledenvergaderingen worden ook de nieuwe plannen en lopende zaken besproken.

Voor de Algemene ledenvergaderingen krijgt u ca. 14 dagen van tevoren een uitnodiging. In deze vergadering kan alleen gestemd worden indien 2/3 deel van alle stemgerechtigde leden aanwezig is. Ingeval hiervan geen sprake is wordt een tweede vergaderdatum vastgesteld. Op deze tweede ledenvergadering worden besluiten genomen op basis van meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal uitgebrachte stemmen. Deze tweede vergadering is in de regel 14 dagen na de eerste. Om het tijdverlies te beperken wordt op de uitnodiging van de eerste vergadering tevens de tweede datum vermeld.

Uw aanwezigheid op de ledenvergaderingen is van groot belang, omdat u op dat moment de mogelijkheid heeft om mee te beslissen over belangrijke zaken binnen Groenhoven betreffende het beheer en onderhoud van uw appartementencomplex Groenhoven, zaken die direct uw portemonnee kunnen raken. Uw torenvertegenwoordiger kan in deze vergadering een belangrijke rol voor u vervullen: indien u deze vergadering niet kunt/wilt bijwonen, kunt u via de torenvertegenwoordiger uw stem laten gelden door hem/haar te machtigen om namens u uw stem uit te brengen op de Algemene Ledenvergadering. Een dergelijke volmacht is altijd bij de uitnodiging voor de vergadering bijgevoegd. Overigens kunt u behalve de torenvertegenwoordiger ook elk ander lid va de VVE machtigen.

Voor informatie kunt u altijd contact opnemen met de torenvertegenwoordiger of de voorzitter van de Vereniging (zie ook art. 32, Reglement van Splitsing).
U wordt tijdig via onze administrateur Poelwijck Sweers schriftelijk ge´nformeerd wanneer een Algemene Ledenvergadering gaat plaatsvinden, waarbij u tevens de agenda van die vergadering ontvangt.

Terug naar de VVE